Wednesday, July 25, 2012

شبيه سازي


دانشمندان با استفاده از سلول هاي بنيادي "بيضه" توانستند سياست هاي اقتصادي دولت را شبيه سازي كنند...!
تجربه 34 سال انقلاب شکوهمند اسلامی ثابت کرده که هیچ چیز به نرمی و لطافت اقتصاد نیست، به راحتی می‌توان هر چیزی را در آن فرو کرد. چند صباحی است که "دریچه حلقوی" مقعد اقتصاد دولتی ما به شدت گشاد گشته به طوری که این ضعیفه بخت برگشته هر آن چه از پول نفت به او خورانده می‌شود، از سوی دیگر به شکل اسهال بیرون می‌دهد.
از دیروز فرمان رسیده که صرفه جویی کنید. کاش چیزی بود تا از آن صرفه جویی کنیم.
تمام خلل و فرج بدن ما مورد عنایت همایونی قرار گرفته و در حال حاضر دریچه ما هم گشاد گشته!
خواهش کوچکی از حضرت شما داشتیم
بکشید بیرون تا نفسی بکشیم

No comments:

Post a Comment