Friday, December 14, 2012

آموزش پرورش ایران

برنامه آموزش پرورش  ایران اسلامی:

1- سوزوندن ابتدایی ها در آتش
2-چپ کردن  اتوبوس راهیان نور
راهنمایی ها و دبیرستانی ها
(در صورتی که جان سالم به در بردن و وارد دانشگاه شدن)
3-پرت کردن دانشجو از تراس به خیابون و مفقودالاثر کردن دانشجوهای معترض
 
برای کسانی که نخواهند وارد سیستم آموزشی شوند هم برنامه هایی وجود دارد که متعاقبا اعلام خواهد شد
 

No comments:

Post a Comment