Friday, November 16, 2012

کربلا


در عجب‌ام از این مردمی که ...!


در عجب‌ام از مردمی که این روزها بر خیابانها خواهند ریخت و نعره خواهند

زد برای اتفاقی که تمام شده است.

کربلا در چادری در همین نزدیکی ایست.

جایی که 5 نفر در سرمای بی امان قره داغ میلرزند.

روزها با هیزمی که جلو چادر روشن است گرم میشوند و شب ها با

چراغی نفتی.

اینجا کربلاست.

فردا به کربلای قره داغ بروید تا ظلم را با چشمان خود ببینید.

امشب کودکان این سرزمین میلرزند

No comments:

Post a Comment