Wednesday, November 7, 2012

زلزله


مثل این که خدا دست ور دار نیست: بار دیگر ورزقان لرزید ...!
از قدیم گفته اند: گر خداوند زحکمت ببیندد دری... زند بر درش قفل محکم تری!
حال این شده حکایت مردم مظلوم آذربایجان، زلزله همه زندگی‌شان را نابود کرد، دولت و دولتیان هم که دردی از درشان دوا نکردند. دوباره لگدی از سوی زمین نثار تن رنجور این مردمان شد برای سلامتی‌شان دعا می‌کنیم!

No comments:

Post a Comment