Friday, March 8, 2013


اگر خاتمی این کار رو کرده بود چی می شد؟
1- خشتک مبارک اش رو می کشیدن روی سرش
2- کفن پوش ها از قم پیاده راهی تهران می شدند
3- سه روز عذای عمومی به دلیل جریحه دار شدن دل آقا امام زمان اعلام میشد
4-انصار حزب الله و شرکاء از دیوار دفتر ریاست جمهوری بالا می رفتند
5- تمام موارد فوق