Saturday, March 3, 2012

میترسم

میترسم بازم احمدی نژاد در بیاد، چون از رای های قبلی هنوز تو انبار هست!

No comments:

Post a Comment