Tuesday, August 16, 2011

حکم جدید!زاییدن فرزند ذکور توسط مادر حرام است و این وظیفه به عهده ی پدر خانواده است!

No comments:

Post a Comment