Sunday, August 14, 2011

عشق یعنی...

عشق یعنی...
وقتی گشت ارشاد ازت پرسید چه نسبتی با هاش دارید،
سرتو بالا بگیری و شجاعانه بگی:
عشقمه، میفهمی؟

No comments:

Post a Comment