Saturday, December 3, 2011

اینترنت و یزید

بزرگان این ملت چنان اینترنت را بر روی مردم بستن که یزید آب را رو حسین نبست !

No comments:

Post a Comment