Monday, December 12, 2011

نوری زاد


نوری زاد  با فراخوان خود، چالش جدیدی برای حاکمیت ایجاد خواهد کرد ...!
شجاعت این مرد ستودنی است، هنوز دیری از عمل احمقانه سپاه نگذشته که عکس العمل تند نوری زاد هویدا شد. نامه زودهنگام نوری‌زاد با نامه‌های دیگر او یک تفاوت عمده دارد. در این نامه از شخصیتی صاحب نامی چون همسران باکری و همت خواسته شده تا نامه‌های سرگشاده به رهبری بنویسند. این نامه‌‌ها ( اگر نوشته شود) می‌تواند فشاری مضاعف و دور جدیدی از چالش را برای حاکمیت ایجاد کند. برای سلامتی این بزرگمرد آزاده دعا می‌کنیم

No comments:

Post a Comment