Thursday, June 30, 2011

یک سوال: چرا اگر زنگ بزنی آتش نشانی بعد از 30 دقیقه میاد اما زنگ بزنی گشت ارشاد سه سوت میرسه ... ؟بعضی چیزها توی مملکت امام زمان عجیبه. فرض کن یک جایی آتیش بگیره. زنگ که بزنی آتش نشانی نیم ساعت با سلام و صلوات می رسه، اما زنگ بزن گشت ارشاد بگو همسایه روبرویی پارتی گرفته، قبل از این که گوشی را بگذاری زمین، با سه تانک و 2 هلیکوپتر از زمین و هوا می ریزن اونجا. تازه حکم ورود به منزل هم دستشونه !

No comments:

Post a Comment