Wednesday, June 29, 2011

به جای راهکاری برای جلوگیری از فرار دانشجویان به خارج، داخل دانشگاه سیم خاردار می‌کشندشاید اگر تمام کشور را کنترات می‌دادند دست یک مشت ابله که در مدت زمان کوتاهی آن را به یک ویرانه تبدیل کنند، به این سرعت نمی‌توانستند تمام ایران را زیر و رو کنند. این قانون تفکیک جنسیتی دانشگاه شاهکاری در عالم  حماقت و خیانت محسوب می‌شه که نیازمند جایزه اسکار و نوبل و... به ارائه دهنده ایده آن است. اگر همین طور پیش برود تا چند صباح دیگر تمام جوک‌هایی که در زمان انتخابات 84 مبنی بر جدا کردن شپش های نر از ماده گفته می شد تحقق خواهد یافت. خدا به فریاد مان برسد

No comments:

Post a Comment