Monday, October 24, 2011

رابطه به جای زندگی


چرا دیگه جوونا دنبال یه خونه نقلی نیستن واسه یه عمر زندگی مشترکشون، بلکه
دنبال دو متر جا هستن واسه 10 دقیقه رابطه مشترکشون ...!

No comments:

Post a Comment