Sunday, October 30, 2011

بسيجي؛ مادرت را...!

خواهرم؛ حجابت را...
برادرم؛ نگاهت را...
مخابرات؛ عمه‌ات را...
بسيجي؛ مادرت را...
نيروي انتظامي؛ صاحابت را...
شوراي نگهبان؛ دهنت را...
جنبش سبز؛ اعلام موجوديتت را...
رئيس‌جمهور؛ شصت و سه درصدت را...
مجلس؛ همكاری همه‌جانبه‌ات را...
گشت‌ نسبت؛ تلاشت را...
نيروهاي خودجوش مردمی؛ خواهرانتان را (اجماعاً)...
صدا و سيما؛ برنامه‌های پر بارت را...
جام جهاني؛ مصادف شدنت را...
خرداد پر از حادثه؛ عادتت را...

ملت؛ جان و مال و ناموس‌ت را....
خلاصه كه حفظ كنيد ديگه ...!
 
 

No comments:

Post a Comment