Saturday, July 21, 2012

نیروگاه مــجـــــــانی


ساخت نیروگاه مــجـــــــانی در شهر "نجف اشرف" توسط دولت ایران ...!
وزارت نیرو میلیاردها تومان بدهی به پیمانکاران خود دارد، که هر ماه بر این بدهی افزوده می‌شود. حال در این اوضاع وااسفا، این وزارت خانه تصمیم می‌گیرد برای شهر نجف اشرف به صورت رایگان نیروگاه بسازد. هزینه ساخت این واحد نیروگاهی بیش از 400 میلیارد تومان برآورد می شود که به صورت حاتم بخشی از جیب مردم ایران پرداخت می‌شود.
باورکنید همان امامی که شما به او اعتقاد دارید گفته چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است
چرا کاسه داغ‌تر از آش شویم

No comments:

Post a Comment