Wednesday, July 18, 2012


همین جا برای احترام به این شیران کلاه از سر بر می‌داریم. دستمریزاد به مردم با غیرت سوریه که چندین ماه کشتار بشار اسد را نادیده گرفتند و امروز گام‌های بزرگی به سوی رهایی از بند این کفتار برداشتند.
الحق که سرنوشت هیچ قومی تغییر نمی‌کند مگر با دستان خودشان.
باشد که روزی همه غافلان و رهجویان مرغ 4750 تومانی دریابند که این ره که می‌روند به ترکستان است

No comments:

Post a Comment