Monday, October 15, 2012

تو ایران، خرمشهر آزاد شد، ارز آزاد شد، قیمت‌ها آزاد شد، فقط زندانی‌های سیاسی آزاد نشدن

No comments:

Post a Comment