Saturday, October 20, 2012

راهیان نورچه اصراری است که هر سال تعدادی از جوانان بی‌گناه در مسیر "راهیان نور" کشته شوند ...؟
چند سال است که دسته دسته دانش‌اموزان و دانش‌جویان را برای بازدید از مناطق جنگی به جنوب می‌برند. این که این اردوها چقدر روی اعتلای فکری دانش آموزان تاثیر گذار است، به کنار.
 موضوعی که هر سال با آن روبرو هستیم کشته شدن عده‌ای از این جوانان بی‌گناه در این مسیر است. سوالی که پیش می‌آید این است که چه اصراری برای برگذاری این اردوها وجود دارد در حالی که امنیت جانی شرکت کنندگان آن تامین نمی‌شود؟

No comments:

Post a Comment