Thursday, September 13, 2012

تجمع


آهای بسیجی که جلوی سفارت تجمع کردی، تو اصلا فیلم رو دیدی که تجمع کردی ...!
باز گزکی به دست افراطیون افتاده تا دور هم جمع شوند و از دیوار سفارت بالا روند و اگر بتوانند سفیری و دیپلماتی را بکشند.
برای چه؟
اعتراض به ساخت فیلم موهن.
این فیلم چیست؟ چه توهینی شده؟ آیا دقیقا می دانید در این فیلم چه توهینی شده؟
این جماعت پوک مغز همچون گله‌های گوسفند مترصد اشاره‌ای هستند تا به خیابان بریزند و داد و هوار کنند اما اگر از یکی‌شان بپرسید که چه شده، در می‌ماند که چه بگوید. بحث بر سر توهین یا عدم توهین در یک فیلم نیست بلکه موضوع این است که این جماعت گوسفند صفت، تنها ملعبه ای برای سیاسیون هستند. مطمئن باشید این جماعت گردن امیر المومنین خود را نیز به اشارت همان سیاسیون خواهد زد.
روزانه بیش از 50 نفر از هموطنان ما  به دلیل استاندارد نبودن خودروها و جاده جان خود را از دست می‌دهند، آیا صدای‌تان در می‌آید؟
سالانه هزاران نفر بر اثر آلودگی هوای می‌میرند و دولت هیچ قدم موثری بر نمی دارد آیا صدایتان در می‌آید؟
خانه‌ها آسیب پذیر روستائیان در هر زلزله جان هزاران تن از آنها را میگیرد آیا صدایتان در می‌آید؟
آخر این چه بازی است که پایانی ندارد.
پانوشت: اگر توهین به اندیشه‌های دیگران بد است چرا ابراهیم بت‌ها را شکست؟ چرا به دین و اعتقاد بت پرستان احترام نگذاشت؟

No comments:

Post a Comment