Tuesday, September 25, 2012

جی‌میل و سرچ در گوگل


تور یک روزه تـرکــیه ویژه چک کردن جی‌میل و سرچ در گوگل ...!
تا دولت رجایی یک یا حسین دیگرمانده، یاهو رو هم فیلتر کنن میشه عینهو زمان رجایی. باور کنید از فردا باید توی روزنامه‌ها دنبال تور ترکیه باشیم برای سرچ گوگل و چک کردن ایمیل‌ها. از این حرف‌ها گذشته، دقت کردین که هر چی ملی می شه از کف ملت می ره : رسانه ملی، ثروت ملی، بانک ملی اینترنت ملی ...!
خدا آخر و عاقبت ما را به خیرکنه
پانوشت: طفلی "گوگل" این آخریا حرف نزده می فهمید می خوام چی بگم،  انگار می دونست داره فیلتر می شه.

No comments:

Post a Comment