Monday, July 4, 2011

من هنوز نفهمیدم که فرق حوری با فاحشه چیست، یکی در استخدام خداست و دیگری در استخدام بنده ی خدا ...!


بعضی سوالات کمی خطرناک‌اند مثلا فاصله میان مقام و منزلت حوریان بهشتی با روسپی‌ها از زمین تا آسمان است اما واقعا در عمل میان کار یان دو چه فرقی است. یکی در استخدام خدا است و دیگری در استخدام بنده خدا!

No comments:

Post a Comment