Wednesday, July 6, 2011

ایران را برای عبرت شما بندگان نفهم آفریدیم، باشد که در وضع مردمانش بنگرید و دوزخ را بیاد آورید… !


در اقتصاد رتبه ته جدولی هستیم، در سیاست مضحکه خاص و عام هستیم، در تولید علم در زمره متقلبین مردمان دنیا هستیم، در تولید فناوری هیچ کجا نیستیم، در ورزش که به کل حذف هستیم، از لحاظ امنیت که اوت هستیم..... اما در تجاوز گروهی اولیم، در فساد اقتصادی اولیم، در فرار مغزها اولیم، در فرار سرمایه اولیم ....
خوب که می‌اندیشم می بینم که خدا ایران را برای عبرت دیگر مردمان این کره خاکی خلق کرده تا باشد برای آنها الگو زنده و آیینه تمام نمای دوزخی زمینی

No comments:

Post a Comment