Saturday, July 30, 2011


تراس خانه مومنین در بهشت ... !
فکر می کنید اگر بمیرید بعد برید بهشت چی میشه؟ برای این که تبلیغی از بهشت کنم عکسی از" صبح زود در تراس  خانه یک مومن بهشت" را براتون می گذارم. پس ایمان بیاورید تا رستگار شوید!

No comments:

Post a Comment