Tuesday, July 12, 2011

بعد از اجرای طرح تفکیک جنسیتی، انسان‌ها برای ادامه نسل خود نیاز به توانایی دارندبه نظر می رسد، طبق قانون انتخاب طبیعی، بعد از اجرای طرح تفکیک جنسیتی، تنها نسل انسان‌هایی به حیات خود ادامه خواهند داد که توانایی گرده‌افشانی داشته باشند!

1 comment: