Sunday, July 10, 2011

قرار شده طرح هزار متر زمین را چند بار رو خودشون امتحان کنن ببینند جواب میده...!در راستای دلسوزی دولت‌مردان جمهوری اسلامی، قرار شده طرح هزار متر زمین را چند بار رو هر یک از مسئولین مظلوم جمهوری اسلامی امتحان کنند تا اگر مشکلی نداشت، این طرح برای دیگران نیز اجرا شود

No comments:

Post a Comment